Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno艣膰    Dodaj galeri臋    Zg艂o艣 temat    Dodaj og艂oszenie    Dodaj ofert臋  

Przeczytaj:
Tragiczny fina艂 poszukiwa艅
Odzyskali skradzionego Volkswagena
Jedna osoba ranna w wypadku
Zatrzymani za rozb贸j
home > Start > Aktualno艣ci > Wkr贸tce rekrutacja
Rozmiar tekstu:
AAA
CHE艁M
2017.04.10 12:49

Wkr贸tce rekrutacja

18 kwietnia 2017 roku rozpoczyna si臋 pierwszy etap w procesie rekrutacji dzieci do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Miasto Che艂m na rok szkolny 2017/2018, tj. post臋powanie zg艂oszeniowe dla dzieci zamieszka艂ych w obwodzie danej szko艂y podstawowej. Zapisy dzieci spoza obwodu rozpoczn膮 si臋 27 kwietnia. Post臋powanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli rozpocznie si臋 19 kwietnia 2017 roku.
Wkr贸tce rekrutacja
Wkr贸tce rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m na rok szkolny 2017/2018

Zasady post臋powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 zosta艂y okre艣lone na podstawie zapisów:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo o艣wiatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59);
 • Uchwa艂y Nr XXV/282/17 Rady Miasta Che艂m z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie okre艣lenia kryteriów rekrutacji wraz z liczb膮 punktów oraz rodzajów dokumentów niezb臋dnych do ich potwierdzenia w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m.

WA呕NE:

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli uwzgl臋dnia zapisy zawarte w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o艣wiatowe, tj.:

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku 偶ycia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • obowi膮zek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 - letnie,
 • obowi膮zek szkolny od 7 roku 偶ycia,
 • prawo dziecka do rozpocz臋cia edukacji szkolnej - na wniosek rodziców - od 6 roku 偶ycia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o mo偶liwo艣ci wcze艣niejszego przyj臋cia dziecka do szko艂y podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

OGÓLNE ZASADY PROCESU REKRUTACJI

 • O przyj臋ciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.
 • Rodzice dzieci ju偶 ucz臋szczaj膮cych do przedszkoli sk艂adaj膮 na kolejny rok szkolny " Deklaracj臋 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w tym przedszkolu, do którego dziecko ucz臋szcza - w terminie od 12 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
 • Dzieci w wieku 6 lat s膮 obowi膮zane odby膰 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestnicz膮cych w rekrutacji.
 • Do publicznego przedszkola przyjmuje si臋 kandydatów zamieszka艂ych na obszarze Miasta Che艂m.
 • W przypadku wi臋kszej liczby kandydatów ni偶 liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie post臋powania rekrutacyjnego b臋d膮 brane kryteria okre艣lone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), tj.:
 1. wielodzietno艣膰 rodziny kandydata ( nale偶y przez to rozmie膰: rodzin臋 wychowuj膮c膮 troje i wi臋cej dzieci) ;
 2. niepe艂nosprawno艣膰 kandydata;
 3. niepe艂nosprawno艣膰 jednego z rodziców kandydata;
 4. niepe艂nosprawno艣膰 obojga rodziców kandydata;
 5. niepe艂nosprawno艣膰 rodze艅stwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pann臋, kawalera, wdow臋, wdowca, osob臋 pozostaj膮c膮 w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s膮du, osob臋 rozwiedzion膮, chyba 偶e osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. obj臋cie kandydata piecz膮 zast臋pcz膮.
 • W przypadku równorz臋dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post臋powania rekrutacyjnego lub je偶eli po zako艅czeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego b臋d膮 brane kryteria ustalone przez Rad臋 Miasta Che艂m w Uchwale Nr XXV/282/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie okre艣lenia kryteriów rekrutacji wraz z liczb膮 punktów oraz rodzajów dokumentów niezb臋dnych do ich potwierdzenia w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m, tj.:
 1. pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich dzia艂alno艣ci gospodarczej, ucz膮cych si臋 lub studiuj膮cych w systemie dziennym,
 2. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pe艂nej oferty przedszkola na pobyt d艂u偶szy ni偶 5 godzin,
 3. rodze艅stwo kandydata kontynuuj膮cego edukacj臋 przedszkoln膮 w przedszkolu pierwszego wyboru.

UWAGA Rodzice dzieci zamieszka艂ych poza obszarem Miasta Che艂m

 • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Che艂m jest zadaniem w艂asnym gminy, dlatego te偶 do che艂mskich przedszkoli przyjmowane s膮 w pierwszej kolejno艣ci dzieci zamieszka艂e na terenie Miasta Che艂m.
 • Rekrutacja dzieci zamieszka艂ych poza obszarem Miasta Che艂m mo偶liwa b臋dzie, po przeprowadzeniu post臋powania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym.
 • Rodzice dzieci zamieszka艂ych poza Miastem Che艂m wype艂niony wniosek o przyj臋cie do przedszkola sk艂adaj膮 do dyrektora wybranego przedszkola.

Post臋powanie rekrutacyjne do danego publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powo艂ana przez dyrektora tego przedszkola.

Szczegó艂owe terminy przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego reguluje:

 • Zarz膮dzenie nr 784/17 Prezydenta Miasta Che艂m z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym terminów sk艂adania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkó艂 podstawowych, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m
 • Terminy przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym terminów sk艂adania dokumentów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m - Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia nr 784/17 Prezydenta Miasta Che艂m z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli : www.chelm.formico.pl (dost臋pna od 19 kwietnia 2017 r.)

Od dnia 12 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej www.chelm.formico.pl dost臋pny b臋dzie informator zawieraj膮cy ofert臋 publicznych przedszkoli znajduj膮cych si臋 na terenie Miasta Che艂m. Rodzice b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 przegl膮dania ofert przedszkoli, w których znajd膮 si臋 m.in. informacje nt. oferty edukacyjnej przedszkoli oraz szczegó艂owego opisu przedszkola.

Rekrutacja do szkó艂 podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkó艂 podstawowych na rok szkolny 2017/2018

W post臋powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkó艂 podstawowych prowadzonych przez Miasto Che艂m, kandydaci do klas pierwszych mog膮 realizowa膰 nauk臋 w oddzia艂ach:

a) ogólnodost臋pnych,

b) integracyjnych.

Terminy post臋powania zg艂oszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkó艂 podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zg艂oszenia do szkó艂 podstawowych dzieci zamieszka艂ych w obwodzie danej szko艂y :

Termin: od 18 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

Zasady:

Do klasy pierwszej publicznej szko艂y podstawowej z okre艣lonym obwodem dzieci zamieszka艂e w tym obwodzie przyjmuje si臋 z urz臋du, na podstawie zg艂oszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zg艂oszeniowy nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y podstawowej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, które ubiegaj膮 si臋 o przyj臋cie do szko艂y ogólnodost臋pnej stosuj膮 si臋 do zasad okre艣lonych powy偶ej.

Termin: od 27 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017r.

Rekrutacja na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu danej szko艂y:

W szkole podstawowej publicznej, z okre艣lonym obwodem, kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem publicznej szko艂y podstawowej mog膮 by膰 przyj臋ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post臋powania rekrutacyjnego, je偶eli dana publiczna szko艂a podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W post臋powaniu rekrutacyjnym s膮 brane pod uwag臋 kryteria okre艣lone przez organ prowadz膮cy.

Maksymalnie kandydat mo偶e wskaza膰 3 szko艂y, z których pierwsza okre艣lana jest szko艂膮 pierwszego wyboru.

Rodzice kandydata sk艂adaj膮 podpisany wniosek rekrutacyjny o przyj臋cie dziecka do szko艂y w szkole pierwszego wyboru.

Wniosek rekrutacyjny mo偶na wype艂ni膰:

 • korzystaj膮c ze strony internetowej: www.chelm.elemento.pl (od 27 kwietnia 2017 r.)
 • w formie papierowej w sekretariacie szko艂y podstawowej.

Post臋powanie rekrutacyjne do klasy pierwszej danej szko艂y podstawowej, przeprowadza komisja rekrutacyjna powo艂ana przez dyrektora szko艂y.

Szczegó艂owe terminy przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego reguluje:

 • Zarz膮dzenie nr 784/17 Prezydenta Miasta Che艂m z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym terminów sk艂adania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkó艂 podstawowych, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m
 • Terminy przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym terminów sk艂adania dokumentów do klas I publicznych szkó艂 podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m - Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia nr 784/17 Prezydenta Miasta Che艂m z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Kryteria wraz z liczb膮 punktów w post臋powaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszka艂ych poza obwodem szko艂y do publicznych szkó艂 podstawowych prowadzonych przez Miasto Che艂m reguluje:

Uchwa艂a nr XXV/283/17 Rady Miasta Che艂m z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie okre艣lenia kryteriów rekrutacji wraz z liczb膮 punktów oraz rodzajów dokumentów niezb臋dnych do ich potwierdzenia w post臋powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkó艂 podstawowych, dla których organem prowadz膮cym jest Miasto Che艂m.

藕r贸d艂o www.chelm.pl
UM Che艂m
REKLAMA
Oce艅:
0 g艂os贸w
Wkr贸tce rekrutacja, 0 out of 5 based on 0 ratings
Udost臋pnij:   艢ledzik   Facebook   GG   Twitter   Blip
UM Che艂m dodany
 
Ods艂on: 765
Dodaj zdj臋cie

Waszym zdaniem (0)

Skomentuj na forum:
Zarejestruj si臋
Jeste艣 ju偶 zarejestrowany na chelm.gada.pl? Zaloguj si臋
Imie lub nazwa:
Tre艣膰 komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wy偶ej:
Brak wpis贸w, Tw贸j komentarz mo偶e byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, kt贸ry 艣wiadczy us艂ugi okre艣lone w art. 12-14, nie jest obowi膮zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udost臋pnianych przez niego danych) wydawca portalu chelm.gada.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 wypowiedzi zamieszczanych przez u偶ytkownik贸w Forum. Osoby zamieszczaj膮ce wypowiedzi naruszaj膮ce prawo lub prawem chronione dobra os贸b trzecich mog膮 ponie艣膰 z tego tytu艂u odpowiedzialno艣膰 karn膮 lub cywiln膮.
Przy komentarzu niezarejestrowanego u偶ytkownika b臋dzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj si臋.
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA

Ostatnie komentarze

REKLAMA
 
telRedakcja telefon

730 357 530

alarmSkrzynka alarmowa

alert.chelm@gada.pl

emailRedakcja e-mail

chelm@gada.pl

Wszelkie prawa zastrze偶one chelm.gada.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl
Mapa strony | Fotowoltaika, monta偶 i wycena
x